جابجایی اسباب منزل همراه با کارگر و باماشین های مسقف

خدمات اسباب کشی مازندران جابجایی اسباب منزل همراه با کارگر و باماشین های مسقف و سرپوشیده کانتینردار وموکت کاری شده و پتودار ضربگیرمی شود دارای اعتباربارنامه و بیمه نامه درخدمت شماهستیم بامدیریت ابراهیمی