باربری در سرار مازندران

باربری مازندران دارای خودروهای مسقف ۳تنی ۶تنی ۸تنی
نیسان ومزدا
ارائه خدمات به صورت کامل
حمل ونقل
بارگیری وتخلیه
جمع آوری
کلیه لوازم منزل