عرضه نهال خرمالو موزی

فروش نهال خرمالو موزی در میاندواب
تولید قروش نهال خرمابو موزی اذر بایجان غربی
✔این رقم خرمالو رقمی است که در ایران نیز امکان پذیر می باشد. به لحاظ ظاهری تفاوتی با دیگر انواع ان دارد می توان ان را خاص در نظر گرف.
به دلیل زودرس گزینه مناسبی برای مناطق گرمسیر می باشد.