گردوهای ژنوتیپ اصل کانادایی

تولید پرورش و پرستار گردوهای خاص ژنوتیپ اصل کانادایی کوپه ای و خوشه ای اصلاح شده کاغذی و زودبازده سردسیری و کوهستانی

قیمت قبل: 220,000