گردوخوشه ای کانادایی اصل

تولید و فروش عمده و خرده نهال گردو خوشه ای کانادایی گردو ژنوتیپ و گردو کوپه ای ارسال به همه شهرها