گردو ژنی جهشی دیرگل

تولید پرورش و فروش ارقام نهال گردو ژنوتیپ برتر گردو خوشه گردو کوپه گردو جمال گردو کانادایی فرنور فرانکت ارسال به همه شهرها