مبل مدل روماست ۸نفر

ست ۸نفر
جنس مبل پارچه خارجی
اسفنج کف ۳۰یورلوکس
بدنه ۲۵کیلوی
نمارنگی
چوب افرا
بدنه صنوبر