ساخت ستون با سنگ لاشه

سنگ لاشه را از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی محافظت کنید. مواد شیمیایی می‌توانند به سنگ لاشه آسیب برسانند.

سنگ لاشه را به طور منظم تمیز کنید. می‌توانید از آب و صابون ملایم برای تمیز کردن سنگ لاشه استفاده کنید