سنگ قبر نانو خارجی در ابعاد مختلف

نوع سنگ نانو خارجی قطر ۳ ا بعد ۱۸۰ در ۶۰ حکاکی دستگاه