سنگ مزار نانو با حکاکی دستگاه

نوع سنگ نانو قطر ۳ سانت ابعاد ۱۸۰ در ۶۰ حکاکی دستگاه