اجرای سنگ لاشه برای نمای دیوار

نصب سنگ لاشه برای نمای دیوار به صورت تیشه ای اجرای درپوش برای کف دیوار به صورت برشی نصب سنگ لاشه برای ستون های دیوار باغ اجرا شده به صورت برشی