قرنیز pvc

قرنیز pvc
قرنیز ساده
قرنیز چوبی
قرنیز برجسته