نصب سنگ لاشه برای محوطه سازی کف حیات باغ

نصب سنگ لاشه برای کف اجرای سنگ لاشه برای کف به صورت برشی وطرح دار اجرای سنگ لاشه سبز وقهواهی برای کف اجرا شده به صورت برشی توسط تیم پیمانکاری سنگ
لاشه سعادت