اجرای سنگ کوبیک برای محوطه سازی

مراحل اجرای سنگ کوبیک :
برای نصب سنگفرش، قبل از هرچیزی باید طرح محوطه ای که قرار است سنگفرش بر روی آن پیاده شود را مشخص کنید. سپس مساحت را برحسب متر مربع محاسبه کنید. پس از آن درباره الگوی قرارگیری، جنس، رنگ و اندازه و نوع برش سنگ کوبیک تصمیم گیری کنید. پس از این می توانید مواد مورد نیاز خود را فراهم نموده و برای اجرای سنگفرش کوبیک آماده شوید.