کمپرسور کولر بیل مکانیکی

کمپرسور کولر دارای نقش اساسی در افزایش فشار و دما برای ایجاد یک چرخه انتقال حرارت در سیستم HVAC است. این چرخه شامل مراحل فشرده‌سازی گاز، انتقال گاز به شکل مایع، تبخیر گاز در یک کندانسور، و بازگشت به کمپرسور برای چرخه دوباره می‌شود.