شارژ گاز اسپلیت با دستگاه اتوماتیک در محل

نشتی گرفته و با دستگاه شارژ گاز میشود