سرویس اسپلیت سامسونگ

صفر شوی انجام میشود دستگاه تا ۴ سال نیاز به سرویس ندارد.
دستگاه باز با کارواش شسته و نصب مجدد میشود.