تعمیر ظرفشویی بوش‌

ظرفشویی بوش‌. خرابی، نشتی آب کابین دستگاه،علت خرابی نشتی جلادهنده ازمخزن دستگاه