سرویس اسپلیت اوجنرال

گاز دستگاه داخل خود دستگاه جمع میشود دستگاه باز با کارواش شسته و نصب میشود.