سرویس وشستشو اسپلیت تراس

دستگاه باز شسته و نصب میشود