شارژ گاز اسپلیت با دستگاه در محل

شارژ گاز زیاد یا کم باشد دستگاه به مرور زمان میسوزد یا امپر میکشد
با دستگاه دیجیتال و دقیق انجام میشود.