باز کردن انواع برند اسپلیت

در باز کردن اسپلیت گاز دستگاه داخل خود دستگاه جمع میشود