لوله گذاری اسپلیت

در ساختمان در حال ساخت ظرفیت شناسی با متراژ و سایز لوله تعین و عایق کاری و انجام میشود