سرویس اسپلیت کنوود

در سرویسکاری اصولی و استاندارد هر دویونیت باید باز شود با کارواش شسته شود