سم آفت کش هگزی تیازوکس

سم آفت کش هگزی تیازوکس مخصوص انواع کنه برای درختان میوه و مرکبات