سرویس و شستشوی اسپلیت با ضمانت

هر دو یونیت باز با کارواش شسته و نصب مجدد میشود وکیوم انجام میشود