تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

دستگاه عیب یابی و ۹۰ درصد از کار آن در محل انجام می شود.