باز کردن اسپلیت ال جی

در باز کردن دستگاه گاز دستگاه جمع اوری میشود