سرویس اسپلیت با ضمانت

سرویس و شستشوی اسپلیت های برند های گری، جنرال و....
لوازم فرسوده دستگاه تعویض میشود زیرا در رادمان دستگاه تاثیر دارد.
دستگاه باز با کارواش شسته وکیوم و نصب مجدد میشود