سرویس اسپیلت ایستاده

دستگاه کامل باز کارواش و نصب میشود