لوله گذاری اسپلیت

مناسب با ظرفیت لوله اسپلیت کار گذاشته می‌شود