باز کردن اسپلیت

در باز کردن دستگاه باید دقت داشت گاز دستگاه جمع آوری شود.