لوله گذاری اسپلیت تظمینی

پس از اتمام کار اسپلیت هم نصب میشود
اجرت لوله گذاری متری ۸۰ هزار تومان میباشد