سرویس و شستشو اسپیلت

دستگاه کامل باز شسته و نصب میشود