سرویس اسپلیت اوجنرال

در سرویس کاری که دستگاه کامل تمامی نقاط ان سرویس شود باید دو یونیت باز قابها باز شسته و سپس نصب شود.