نصب اسپلیت جنرال گلد

دستگاه نصب میشود ولوازم جانبی برای نصب همراه ما میباشد.