سرویس و شستشو اسپلیت جنرال

هر دویونیت باز با کارواش شسته و نصب و وکیوم میشود
دستگاه باز شسته و نصب میشود