شارژ گاز اسپیلت اتوماتیک

شارژ گاز با دستگاه اتوماتیک ودیجیتال انجام میشود