بازکردن اسپلیت و نصب مجدد

دستگاه باز گاز جمع آوری و اگر سرویس نیاز باشد انجام و نصب مجدد همراه با وکیوم انجام میشود
اجرت باز کردن ۵۰۰ تومان ونصب مجدد ۸۰۰ تومان میباشد لوازم فرسوده دستگاه تعویض میشود