نصب اسپلیت جی پلاس با گارانتی گلدایران

کلیه لوازم جانبی نصب همراه ما میباشد داخل دستگاه لوازم وجود ندارد و دستگاه پس از نصب و راهاندازی گارانتی شرکتی گلدایران میشود