سرویس اسپلیت با ضمانت

دستگاه باز با کارواش شسته با دستگاه خشک و نصب مجدد میشود