شارژ گاز اسپلیت با دستگاه

اگر با دستگاه شارژ گاز انجام شود هم باز دهی بهتر مصرف برق کمتر وهم عمر دستگاه بیشتر میشود