مداد تراش مخزن دار تاس

مداد تراش فانتزی طرح تاس
با رنگبندی متنوع