نصب اسپلیت جنرال

دستگاه نصب میشود لوازم نصب همراه ما میباشد.