تعمیر و تعویض موتور اسپلیت ال جی

تعویض کمپرسور دستگاه انجام میشود.
این کار در محل انجام نمیشود در کارگاه انجام میشود