شارژ گاز اسپلیت تمامی برندها

دستگاه اول نشت یابی و سپس با دستگاه اتوماتیک در محل شارژ گاز میشود
شارژ گاز بسته به ظرفیت که چند هزار میباشد ونوع گازی که باید انجام شود اجرت متفاوت دارد که از ۲ میلیون تا ۳ میلیون همراه با نشریاتی و اجرت انجام میشود