تعمیر اسپلیت گری در رشت

اسپلیت گری در رشت در صورت امکان در محل تعمیر و یا در کارگاه رفع عیب میشود.
هزینه تعمیر طبق تعرفه اتحادیه میباشد.