سرویس و شستشو اسپیلت با گارانتی

در سرویس کاری دستگاه باز با کارواش شسته و نصب میشود