تعمیر اسپلیت وقتی گرما نمیدهد

تعمیر با تعویض قطعات توسط تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور در بندر انزلی انجام میشود.