تعمیر اسپلیت سامسونگ

وقتی دستگاه گرما نمیدهدیکی از علتها شیر چهار راهه ان خراب شده